Streszczenie / Project summary

W ciągu 2-letniego okresu będziemy wymieniać i testować dobre praktyki w celu ulepszenia metod wewnętrznych w kontekście europejskim. Konsorcjum tworzą organizacje z Rumunii, Hiszpanii, Francji, Włoch i Polski, których celem jest wspieranie młodzieży i uzupełnianie się kompetencjami w ramach: edukacji nieformalnej, umiejętność korzystania z mediów,organizowania kampanii uświadamiających, metod nauczania oraz zapewnianie jakości. Ponad 10 partnerów stowarzyszonych przyczyni się do dotarcia do grup docelowych, realizacji zadań projektu i wspierania rozpowszechniania. Oczekuje się, że multidyscyplinarność wytworzy motywujący kontekst w rozwoju personelu dla osiągnięcia głównego celu: „zwiększenia zdolności osób pracujących z młodzieżą oraz organizacji młodzieżowych we wspieraniu młodych ludzi w interpretacji, analizie i ocenie fałszywych wiadomości”.

During the 2-year lifetime, we will exchange and test good practices to improve the internal methods in a European context. The consortium is formed by organizations from Romania, Spain, France, Italy and Poland with a similar goal of supporting youth and complementary competencies: non-formal education, media literacy, awareness campaigns, teaching methodologies, quality assurance. 10+ associated partners will contribute to reaching the target groups, implementing project tasks and supporting the dissemination. The multi-disciplinarity is expected to create a motivating context for staff development for achieving the main objective: “enhance the capacity of youth workers and youth organizations in their support for young people to interpret, analyse and evaluate the Fake News”.